ReadyPlanet.com
dot
dot
ชุดมาสคอตพองลม ชุดมาสคอตเป่าลม
bulletมาสคอต ส่งออก
bulletมาสคอต ทหาร ตำรวจ
bulletมาสคอต เซฟตี้ กู้ภัย
bulletมาสคอต หมอ และ พยาบาล
bulletมาสคอต คน
bulletมาสคอต ผลิตภัณฑ์
bulletมาสคอต สัตว์
bulletมาสคอต หุ่นยนต์
bulletมาสคอต ทีมฟุตบอล
bulletมาสคอต นักเรียน นักศึกษา
bulletหุ่นไฟเบอร์กลาส
bulletมาสคอต ผลงานชุดที่ 1
bulletมาสคอต ผลงานชุดที่ 2
bulletมาสคอต ผลงานชุดที่ 3
bulletมาสคอต ผลงานชุดที่ 4
bulletมาสคอต ผลงานชุดที่ 5
bulletมาสคอต ผลงานชุดที่ 6
bulletมาสคอต ผลงานชุดที่ 7
bulletมาสคอต ผลงานชุดที่ 8
bulletสัมภาษณ์ รายการทีวีต่าง ๆ
bulletคลิป มาสคอต
bulletวิธีใส่ชุด มาสคอต
dot
รับทำมาสคอต ชุดมาสคอตเช่า สื่อต่าง ๆ
dot
เกียรติบัตร ร้านค้าออนไลน์ดีเด่น
มาสคอต นักดับเพลิง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ 21/11/2013  11:00:16 AM ,ผู้เข้าชม : 4182

มาสคอต นักดับเพลิง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับประเทศไทย ได้มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา กล่าวคือ ในรัชสมัยพระราชาธิราช ประมาณ พ.ศ. 2057 – 2071 ได้จัดให้มีหมู่เวรยามรักษาการณ์ระวังภัย มีทั้งการสอดแนมระวังผู้ที่มารุกราน การก่อวินาศกรรม และวางเพลิงเผาเมือง ประจักษ์พยานที่เห็นได้อย่างชัดเจน ก็คือ การตั้งหอกลอง ขึ้นภายในกำแพงพระนคร สูงประมาณ 1 เส้น หอกลองที่สร้างขึ้นในสมัยนั้น มีอยู่ 3 ชนิด คือ
 
1. กองมหาฤกษ์ ใช้ตีเมื่อเวลามีข้าศึกหรือเกิดจลาจล มีขบถขึ้นกลางเมือง
2. กลองพระมหาระงับดับเพลิง ใช้ตีเมื่อเวลาไฟไหม้ในกำแพงเมืองให้ตี 3 รา ไหม้นอกกำแพงเมืองพนักงานจะตีกลองเป็นจังหวะสม่ำเสมอไปจนกว่าไฟจะดับ
3. กลองพระทีพาราตรี ใช้ตีบอกเวลาย่ำรุ่งและย่ำค่ำ
 
กลองทั้ง 3 ชนิดนี้ ในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้เปลี่ยนเสียใหม่เป็นกลองนำพระสุริยศรี กลองอัคคีพินาศ และกลองพิฆาตไพรี  เพิ่งมาเลิกใช้กลองในสมัยรัชกาลที่ 5 นี่เอง
 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ร.ศ.124 (พ.ศ.2456) จอมพลพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงนครชัยศรีสุระเดช  ขณะ นั้นดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาการกรมยุทธนาธิการ  ได้กราบบังคมทูลถวายรายงาน จัดวิธีการปกครอง และระเบียบการทหารบกใหม่ต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ว่าจะต้องจัดตั้งขึ้นเป็นแผนกหนึ่งกรมหนึ่งต่างหากฝึกหัดคน ได้เฉพาะหน้าที่ให้คล่องแคล่วและมีหน้าที่เฉพาะการดับเพลิง และเตรียมการ การดับเพลิงนั้นจะต้องแยกกันเป็นกองร้อยไปประจำในตำบลต่างๆ อีกชั้นหนึ่งจึงจะได้ผลจริง คุณมีมากคุ้มกับพระราชทรัพย์ที่จะเสียในการตั้ง “กรมดับเพลิง” นี้ โดยแท้การดับเพลิงนี้จะอยู่ในกระทรวงนครบาล หรือในการปกครองทหารนั้นแล้วแต่จะทรงพระราชดำริเห็นสมควรแต่ถ้าหากอยู่ในปกครองทหารแล้วจะเป็นเหตุให้นานาประเทศสังเกตงบประมาณทหารมากขึ้น และเข้าใจผิดไปเพราะการทั้งนี้ย่อมไม่ใช่เป็นหน้าที่ของทหาร ตามสมมติเจ้าใจในเมืองต่างประเทศการที่กราบบังคมทูลพระกรุณาเช่นนี้ หาได้คิดหลีกเลี่ยงหน้าที่โดยประการใดประการหนึ่งไม่เห็นแก่ประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น แม้มี “กรมดับเพลิง” เช่นนี้แล้ว เมื่อเกิดเพลิงใหญ่ทหารก็จำใจต้องไปช่วยอยู่เช่นเดิมนั่นเอง แต่ได้กำลังของ “กรมดับเพลิง”  นี้เป็นผู้อำนวยการและวางแผน

จากเหตุผลดังกล่าว เมื่อได้มีการจัดการทหารมณฑลกรุงเทพฯ ขึ้น  พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง  จึงได้ทรงพระกรุณา  โปรดเกล้าฯ ให้แยกหน้าที่การดับเพลิงจากฝ่ายทหารให้มาขึ้นกับ “กรมตระเวน” ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “กรมตำรวจนครบาล” มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและดับไฟอย่างเต็มที่ ในสมัยที่กิจการดับเพลิงได้โอนมาขึ้นอยู่กับกรมตำรวจนี้ ตามหลักฐาน ปรากฏว่าในปี พ.ศ.2451 พ่อค้าประชาชนได้ร่วมใจกันบริจาคทรัพย์ซื้อรถดับเพลิงให้แก่กรมตำรวจ 1 คัน และนับว่าเป็นรถดับเพลิงคันแรกที่มีอยู่ในกรมตำรวจ จน กระทั่งปี พ.ศ.2474 กรมตำรวจมีรถดับเพลิง 5 คัน เรือดับเพลิง 1 ลำ ซึ่งนับว่าเป็นระยะที่กรมตำรวจมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ทันสมัยขึ้น อำนาจหน้าที่ในการดับเพลิงจึงตกมาเป็นของตำรวจโดยสมบูรณ์ ทหารและบริษัทฯ ที่เคยดำเนินการช่วยเหลืออยู่ก็เลิกล้มไป
 
ถึงแม้ว่ากรมตำรวจจะมีอุปกรณ์ในการดับเพลิงที่ทันสมัยขึ้นก็ตาม  แต่การปฏิบัติงานก็หาบรรลุตามเป้า หมายเท่าที่ควร ปรากฏว่าสถิติเพลิงไหม้และความเสียหายมีประมาณสูงขึ้น เพราะยังขัดข้องอยู่ที่จำนวนเจ้าหน้าที่และการติดต่อสื่อสาร
 
นับวันที่ประเทศไทย ได้เปลี่ยนการปกครอง รัฐบาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากิจการดับเพลิงเป็นงานที่ต้องเร่งปรับปรุงเป็นเรื่องด่วน และถือว่าอัคคีภัยเป็นภัยที่ร้ายแรงของประชาชน ที่ควรได้รับความคุ้มครองโดยเร็วที่ สุด จึงได้ตรวจตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มกฎหมายลักษณะอาญาพุทธศักราช 2475 เพิ่มโทษผู้ทุจริตวางเพลิงให้มากขึ้น โดยมีโทษอย่างแรงที่สุด ถึงการประหารชีวิต ต่อมาคณะรัฐประหารได้จัดตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งประกอบด้วยผู้แทนคณะรัฐมนตรี ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนฝ่ายทหารและผู้แทนฝ่ายตำรวจ เพื่อพิจารณาทางแก้ไขกิจการดับเพลิงที่ปฏิบัติไม่ได้ผลได้ตามเป้าหมายในขณะนั้นผลการพิจารณาหารือของกรรมการชุดนี้ มีความเห็นว่าควรจะจัดตั้งกองดับเพลิงอาชีพหรือประจำขึ้น อย่างที่นานาประเทศปฏิบัติกัน แต่เนื่องจากทางตำรวจยังขาดกำลังคนและงบประมาณ กระทรวงกลาโหม จึงได้สั่งโอนเงินเดือนและกำลังคนมาขึ้นกับกรมตำรวจ โดยจัดรวบรวมหน่วยดับเพลิงที่กระจัดกระจายกันอยู่ มาเข้าเป็นแผนกหนึ่ง ในความรับผิดชอบของหัวหน้าแผนกดับเพลิง ขึ้นตรงต่อกรมตำรวจ
 
ในปี พ.ศ. 2480 ด้วยเหตุผลบางประการ กรมตำรวจได้จัดรูปส่วนราชการใหม่จึงเป็นผลให้ต้องโอนกิจ การบุคคลในแผนกดับเพลิง ไปสังกัดอยู่กับเทศบาลนครกรุงเทพฯ บรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปลี่ยนฐานะไปเป็นพนักงานเทศบาล มีสิทธิและหน้าที่ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาลสืบไป
 
แม้หน่วยดับเพลิง จะได้จัดตั้งขึ้นเป็นปึกแผ่นแล้วในสมัยนั้น แต่เหตุการณ์และอุปสรรคหลายประการ ไม่สามารถช่วยกิจการดับเพลิง ให้วิวัฒนาการไปตามสมควร เจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ได้รับการเอาใจใส่สมัยแรกๆ ต้องประสบปัญหานานับประการ ยิ่งกว่านั้นสถานการณ์สงคราม ทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องปฏิบัติงานอย่างหนัก เจ้าหน้าที่ที่ได้ออกปฏิบัติงานจนเสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บไม่เคยรับค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จพิเศษแต่อย่างใดเลย
กิจการดับเพลิงในสมัยวิวัฒนาการ
 
บทเรียนที่ได้ประสบทั้งในยามปกติ จลาจล และสถานการณ์สงคราม ทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเกิดความอดทน ความมานะบากบั่นและหาทางปรับปรุงตนเอง ให้เข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ โดยยึดถืออุดมคติในการทำงานเพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของประชาชนและประเทศชาติในปีพ.ศ. 2496 กระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ด้านนี้อย่างมาก จึงได้สั่งโอนกิจการดับเพลิงจังหวัดพระนคร – ธนบุรี กลับเข้ามาขึ้นสังกัดกรมตำรวจ ตามเดิม โดยกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมีฐานะเป็นกองกำกับการ ในกองสวัสดิภาพประชาชน เรียกว่า “กองกำกับการดับเพลิง” แบ่งส่วนราชการ เป็น 4 แผนก คือ
มาสคอต แพทย์แผนไทย แม่ฟ้าหลวง
มาสคอต เซฟตี้
มาสคอต กรมทรัพยากรธรณี
มาสคอต แฟมิลี่
มาสคอต แมคโดนัลด์
มาสคอต แดรี่ควีน
มาสคอต สก๊อต คิตซ์
มาสคอต ธนชาต
มาสคอต นักประดาน้ำ สงขลานครินทร์
มาสคอต แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้
Mock up T Connect toyota
ม็อคอัพ เต่า
มาสคอต ยีราฟ
มาสคอต สห.กรมอู่ทหารเรือ
มาสคอตกวาง สวนสัตว์ขอนแก่น
มาสคอตหนุมาน
ม็อคอัพ คอฟฟี่เวิลด์
มาสคอต โอ้กะจู๋
มาสคอต มวยไทยซิ
หุ่นไฟเบอร์กล๊าส พิกเกอร์
มาสคอตช้าง ซิตี้แบงค์
มาสคอต โฮมโปร
มาสคอต ยโสธรยูไนเต็ด
มาสคอต โกลเด้นแลนด์
มาสคอตช้าง โรงพยาบาลโสธราเวช
มาสคอตเบบี้ มายด์
หุ่นไฟเบอร์กลาส ลูกชิ้นจัง
มาสคอต โมโนโบ้
มาสคอต สติ๊กเกอร์ไลน์ ธนาคารกรุงเทพ
มาสคอต กรุงไทย แอกซ่า
มาสคอต ทัคคาลบี้
มาสคอต กรุงศรี ซามูไร
มาสคอต กัปตันอเมริกา
มาสคอต เบนเทน
มาสคอต กระต่าย เดอะแรบบิท
มาสคอตมิสทีน พิ้งค์ พิ้งค์
มาสคอต ไทยทีวี
มาสคอต หมอ โรงพยาบาลวิภาวดี
มาสคอต loca tv
มาสคอตมด พระจอมเกล้าธนบุรี
มาสคอตน้องลักยิ้ม เมืองไทยประกันชีวิต
มาสคอต ปูนอินทรี
มาสคอต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
มาสคอต มิสเตอร์เมน ลิตเติ้ลมิส
มาสคอต ส เจริญชัยกรุ๊ป
มาสคอต ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
มาสคอต mr.HIP
มาสคอต กาแฟ คาทูนัมบุ catunambu
หุ่นไฟบอร์กลาส เจ๊เช๊ง ฟาสเทคโน
มาสคอต ดิเอนเนอร์จี้ หัวหิน
มาสคอต Harbin Ice Wonderland
หุ่นไฟเบอร์กลาส ถามจัง ท้องฟ้าจำลอง
ม็อคอัพมาสคอต เอนฟา เบรน เอ็กซ์โป
มาสคอต พลังคิดสะกิดโลก
หุ่นไฟเบอร์กลาส ผึ้ง บีไฮฟ์
มาสคอต ข้าวโพด โตโร่
มาสคอต นกแอร์
มาสคอต เต่านินจา
มาสคอต โอเล่
มาสคอต ฉลามหัวค้อน fish lord
มาสคอต คิวเฮ้าส์
มาสคอต เครื่องทำน้ำอุ่น สตีเบล
มาสคอต น้องนิวบอยซ์ มาสคอตนิวทีวี
มาสคอต จูลี่ส์
มาสคอต น้องไนน์ โมเดิร์นไนน์การ์ตูน
มาสคอต สติ๊กเกอร์ ไลน์
มาสคอต ice king
มาสคอต Bubble gum
มาสคอต พาวเวอร์พัพเกิร์ล powerpuff girl
หุ่นไฟเบอร์กลาส ผึ้ง
มาสคอต เจมาร์ท
มาสคอต ฟูแลกู ฟุตบอลโลก
มาสคอต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มาสคอต โก๋แก่
มาสคอตตำรวจ สภ เมืองนราธิวาส
มาสคอต เอ็มชาแนล
มาสคอตหมอ พยาบาล รพ.กรุงเทพขอนแก่น
มาสคอตเต้าหู้ไข่ไก่ ซีพี
มาสคอต เอนฟา เอพลัส
มาสคอต วีโต้ เครื่องกรองน้ำมันสำหรับทอด
มาสคอต ชี้ช่องรวย
มาสคอต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มาสคอต HotPot
มาสคอต จี๊ดจ๊าด
มาสคอต บีทีเอส หนูด่วน
มาสคอต ฟูจิโกะ เคนโปร
มาสคอต คุณหมอฟัน
มาสคอต มาเลฟิเซนต์ Maleficent
มาสคอต playport อุดรธานี
มาสคอตนินจา โกริโกะ
มาสคตหมู มาสคอตไก่ เบทาโกร
มาสคอต ช้าง ซิตี้แบงค์
มาสคอต อิออน
มาสอต เดอะพิซซ่า คอมปะนี
มาสคอต แอร์เอ็กซ์
มาสคอตช้าง อินเวนแลนด์
มาสคอตหมอ พยาบาล รพ.กรุงเทพเชียงใหม่
มาสคอต สไปเดอร์แมน
มาสคอต คุณหมอ เดอร์มาลิงค์ dermalink
มาสคอต กัปตันอเมริกา
ไฟเบอร์กลาส ผึ้ง
มาสคอต อส ยี่งอ
มาสคอตช้าง อ่างแก้วเกมส์ 2014
มาสคอต เอโกะ ทุกอย่าง 20 บาท
มาสคอต ไอดูโฟร์ไอเดีย
มาสคอต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มาสคอต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
มาสคอต หนอน
มาสคอต ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ
มาสคอต แพะ นมแพะดีจี
มาสคอตช้าง เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ
มาสคอต สุขใจ ททท หาดใหญ่
มาสคอต โรงเรียนนานาชาติ ฮาร์โรว์
มาสคอต software expo asia
หุ่นไฟเบอร์กล๊าส เฉาก๊วยชากังราว
มาสคอต โตโยต้า งานลดเมืองร้อนด้วยมือเรา
มาสคอต เอ็มเอสไอจี ประกันภัย
มาสคอต ดอกไม้ เพลาเพลิน
มาสคอต โอริโอ้
มาสคอต ไทยพาณิชย์
หุ่นไฟเบอร์กล๊าส happylemon
หุ่นไฟเบอร์กล๊าส กรมการค้าต่างประเทศ
มาสคอต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มาสคอตหมี เซนต์แอนดรูว์
หุ่นไฟเบอร์ Ragnarok
มาสคอต น้ำดื่มช้าง
หุ่นไฟเบอร์กล๊าส ยูเรสเตอร์รองส์
หุ่นไฟเบอร์กล๊าส นวม
มาสคอต ซาลาเปา ขนมจีบ
มาสคอต julie's Biscuit
มาสคอต สยามลวดเหล็ก
หุ่นไฟเบอร์กล๊าส รพ.สัตว์ทองหล่อ
มาสคอต อีซี่บาย ปั้นฝันปันโอกาส
มาสคอต เติมทิพ ฟ้าไทย
มาสคอต หยดเลือด สภากาชาดไทย
มาสคอตม้าลาย มาสคอตยีราฟ มาสคอตแรด สวนสัตว์โคราช
หุ่นไฟเบอร์กล๊าสลิง Gelatony
มาสคอต-Thailand smart money
มาสคอตม้า สุพรรณบุรีเกมส์
มาสคอต หน่วยทหารเฉพาะกิจ ยะลา 16
มาสคอต อิออน
มาสคอตผีเสื้อ โตโยต้าเมืองเพชร
มาสคอต หัวรถไฟฟ้า
มาสคอต ร้านเทนยะ
มาสคอต ระยองเอฟซี
มาสคอต แอลเอ็มจีประกันภัย
มาสคอต Lawson 108
มาสคอต กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย นนทรีเกมส์
มาสคอต-ถั่วเหลือง-โอฮาโย
มาสคอต ก็อตจิ ปตท
มาสคอต แดรี่ควีน
มาสคอต ศรีสะเกษเอฟซี
มาสคอต-อาริฟุตบอล
มาสคอต สวนน้ำ เดอะมอลล์
มาสคอต การบินไทย
มาสคอตเป็ด Goody Duck
มาสคอต การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
มาสคอต-ซองสาหร่ายทะเลกรอบ
มาสคอตหมี สโนว์เมท
มาสคอตหมอ มาสคอตพยาบาล รพ.ทุ่งสง
มาสคอตเสือ เคลล็อก
มาสคอต-สถาบันประสาทวิทยา
มาสคอต ชุดประจำชาติ
มาสคอต รณรงค์ยุติความรุนแรง
มาสคอต ศรีสวัสดิ์
มาสคอต แดรี่ควีน
มาสคอตทหารม้า
มาสคอต เซเว่น อีเลฟเว่น
มาสคอต ยางรถยนต์ แม๊กซิส
มาสคอต เท็ดดี้ ไอส์แลนด์
มาสคอต กีฬาอนุบาลหรรษา ครั้งที่ 4
มาสคอต จีที โกลด์ บูลเลี่ยน
มาสคอตแมว โออิชิ เนะโกะ
มาสคอต ไทยพาณิชย์
มาสคอต ทรูมูฟ เอช ไลน์ สติ๊กเกอร์
มาสคอตหมี พีเดียชัวร์
มาสคอต น้องพาพัน
มาสคอต แบงค์ค็อก มอเตอร์ไบค์ เฟสติวัล 2013
มาสคอตเม่น i mobile
มาสคอต สีดูลักซ์
มาสคอตหมี โอริโอ้
เท็ด หมีไม่แอ๊บ แสบได้อีก
มาสคอต ดีมอลต์
มาสคอต เวิลด์แก๊ส
มาสคอต สโมสรกรุงธนบุรี เอฟซี
มาสคอต หมอ คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา
มาสคอต รณรงค์สัปดาห์ความปลอดภัย
มาสคอต สำนักพิมพ์อมรินทร์
มาสคอต เอเชียนบีชเกมส์ 2012
มาสคอต The waffle
มาสคอต พ่อชายสี่
มาสคอต ฟุตบอลยูโร 2012
มาสคอต สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
ชุดมาสคอต ผ้าอ้อมเด็ก goon กูนน์
มาสคอต สโมสรอินทรีเพื่อนตำรวจ
ชุดมาสคอต ทีมบางกอกกล๊าส เอฟซี
ชุดมาสคอต โรงเรียนเตรียมทหาร
มาสคอต เบ็นเทน Ben10
มาสคอต มิกกี้เม้าส์
มาสคอต ตำรวจจราจร สภ.พานทอง
หุ่นไฟเบอร์กลาส บาร์บีคิวพลาซ่า
มาสคอต ตำรวจทางหลวงสระบุรี
มาสคอต คริสเตียโน โรนัลโด้
มาสคอต โมจิ 9 ไส้ตราเสาวนิตย์
มาสคอต อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
MASCOT Versus แก๊สติดรถยนต์
มาสคอต ม้าลำพอง ระยองเอฟซี
มาสคอต เจ๊กี ทองเอน
มาสคอต มนุษย์ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มาสคอต แอ๊ด คาราบาว
มาสคอตแมว สวนสยาม
มาสคอต ผักกาด
มาสคอตไดโนเสาร์ ขอนแก่นเอฟซี
มาสคอตทหาร องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
มาสคอตเสือ ราชพฤกษ์เกมส์
มาสคอต จามจุรีเกมส์
มาสคอตหมอพยาบาล โรงพยาบาลเปาโลนวมินทร์
หุ่นไฟเบอร์กลาส โก๋แก่
มาสคอต กระรอกขาว ทีมร้อยเอ็ดยูไนเต็ด
มาสคอต วัดพระธรรมกาย เกาหลี อินเดีย
มาสคอต พาราไดซ์พาร์ค
มาสคอต ตำรวจทางหลวง
มาสคอต แกลลอนน้ำมัน Total
มาสคอต ฮอนด้าเกริกไกร
หุ่นไฟเบอร์กลาส ท้าวเวสสุวรรณเกมส์
หุ่นไฟเบอร์กลาส กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 ชลบุรีเกมส์
มาสคอต มามี่โพโคะ mamypoko
มาสคอต ฉลามหัวค้อน สยามโอเชี่ยนเวิร์ล
ชุดมาสคอต มิสเตอร์ดูโฮม
มาสคอต วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ชุดมาสคอต การบินไทย นักบินแอร์โฮสเตส
ชุดมาสคอต การท่าเรือแห่งประเทศไทย
มาสคอต คมนาคมร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน
มาสคอต ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่
ชุดมาสคอต หมอและพยาบาล รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
ชุดมาสคอต สภาพัฒนาการเมือง (สพม.)
ชุดมาสคอต นายจ้าง ลูกจ้าง สำนักงานประกันสังคม
ชุดมาสคอตลิง World skills Asean
ชุดมาสคอต ชมรมเชียร์ธรรมศาสตร์
ชุดมาสคอต นิปปอนเพ้นท์
ชุดมาสคอต easy travel
มาสคอต ก๊อตซิล่า ปตท.ระยอง
มาสคอตพ่อครัว วิลล่ามาร์เก็ต
มาสคอต สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
มาสคอตควาย เทศบาลหนองปรือ
มาสคอต ซาลาเปา แป้นแล้น
มาสคอตแก้วกาแฟ คอฟแมน
มาสคอต อปพร. จังหวัดลพบุรี
มาสคอต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มาสคอต Window Phone
มาสคอตนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
มาสคอตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
มาสคอตน้องหมา scott
มาสคอตสิงโต เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
มาสคอตบ้าน เจดับบลิว กรุ๊ป
มาสคอต Cat Telecom
มาสคอตไทย ได้รับเกียรติบัตรร้านค้าออนไลน์ดีเด่น ในธุรกิจอุตสาหกรรม 2553
มาสคอต เชร็ค shrek
มาสคอต ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่
มาสคอตปลาการ์ตูน นีโม่
มาสคอต น้องอุ่นใจ Ais
มาสคอต แด๊ดดี้ โด Daddy dough
มาสคอตพี่มอลล์ โอวัลติน
มาสคอต มิสเตอร์โดนัท
ปูนซีเมนต์ตราเสือ ตราช้าง
มาสคอต Blackberry
มาสคอต 1669 สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
มาสคอต เงาะป่า
มาสคอต ออมรัก ออมเรือน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
มาสคอต ออมรัก ออมเรือน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
มาสคอต โครงการเด็กไทยไม่จมน้ำ
มาสคอต Western Digital
มาสคอต น้องสุขใจ
มาสคอต ปีศาจตาเดียว
มาสคอต ปลาทูคะนอง สมุทรสงครามเอฟซี
มาสคอต Pizza Hut
มาสคอต รถไฟฟ้า MRT
มาสคอต young coconut juice
Mashimaro
มาสคอต ทีมฟุตบอล โอสถสภา
มาสคอต Susco
มาสคอต สบท.
มาสคอต ทีมปราจีนบุรีเอฟซี
มาสคอต ผึ้งพฤกษา
มาสคอต จันทบุรีเอฟซี
มาสคอต Andy น้ำยาปรับผ้านุ่ม Comfort
มาสคอต โรงเรียนเตรียมทหาร
มาสคอต ฉก.ธนาธิวาส ชุดที่ 2
มาสคอต กระต่าย sylvaian
มาสคอต ทีมเมืองทองยูไนเต็ด กิเลน
มาสคอต ทีมฟุตบอล ทบ.
มาสคอต บัตรเลือกตั้ง
มาสคอต รณรงค์เลิกขวดนม
มาสคอต ฉลาม underwater world
มาสคอต กรมพัฒนาที่ดิน
มาสคอต เมจิ ไพเกน
มาสคอต สแน็คแจ็ค
มาสคอต บ้านไร่กาแฟ
มาสคอต สุวรรณภูมิ
มาสคอต ชิคกี้ KFC
มาสคอต มหาวิทยาลัยนครราชสีมา
มาสคอต นีโม่ ทีมสตูลยูไนเต็ด
มาสคอต รณรงค์ยุติความรุนแรง
หุ่นพี่ทหารใจดี เรียกรอยยิ้ม จากเว็บคมชัดลึก
มาสคอต ทหาร เฉพาะกิจนราธิวาส
มาสคอต แครอท แม็คโคร (Makro)
มาสคอต wind&cloud
ตู้ไฟเบอร์กลาส โก๋แก่
มาสคอต วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
มาสคอต สายการบิน 1-2-go
มาสคอต ท้าวเวสสุวรรณ อุดรเกมส์
มาสคอต ไวรัส ดีแทค
มาสคอต เภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่
มาสคอต คนอร์คัพโจ๊ก
มาสคอต ไอศครีมวอลล์
มาสคอต โจรสลัด
มาสคอต แพนด้า Ais
Sorry Sorry Fox Mascot Dance
มาสคอต ไบก้อน
มาสคอต เช่า งานวันเด็ก ปี 2553
Dance with frog mascot (lollipop)
มาสคอต ครอบครัวพอเพียง
มาสคอต shelldon
มาสคอต เจ้าชายน้อย ETV
มาสคอต โบโด้ โรสวีดีโอ
มาสคอต Honda
มาสคอต รถไฟฟ้าบีทีเอส
มาสคอต baby mild
มาสคอต นาค การ์ตูนแอนนิเมชั่น
มาสคอต เด็กไทยของสำนักงานพระพุทธศาสนา
มาสคอต เชฟ เทสโก้โลตัส
มาสคอต โรงไฟฟ้าราชบุรี
มาสคอต กล้วยหอม dole
มาสคอต โนดาเมะ ประเทศญี่ปุ่น
มาสคอต ทหารพราน นราธิวาส 31
มาสคอต safety เซฟตี้
มาสคอต ทีมฟุตบอลราชนาวี ระยอง
มาสคอต การท่องเที่ยวเกาหลี
มาสคอต care bears
มาสคอต กรมการขนส่งทางบก คุณสำนึก
มาสคอต แพนด้า หลินฮุ่ย หลินปิง
มาสคอต condom man สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
มาสคอต ตำรวจ สภ.พัทยา
มาสคอต โก๋แก่
มาสคอต ราชพฤกษ์ 2010
มาสคอต สโนว์แมน ไมโล
มาสคอต หนูน้อย jerry
มาสคอต วัดพระธรรมกาย
มาสคอต ก้านกล้วย 2
มาสคอต เจ้าสาว kitty
มาสคอต โบตัน บริษัทโอสถสภา จำกัด
มาสคอต bio gassy ปตท.
หุ่นไฟเบอร์กลาส หมออ่วม
มาสคอตไก่ รณรงค์เฝ้าระวังไข้หวัดนก
มาสคอต แพนด้า True
มาสคอตไก่ ออกกำลังกายด้วยการตีกอล์ฟ
มาสคอต หมอ พยาบาล รพ.กรุงเทพพัทยา
มาสคอต ธนาคารธนชาติ
มาสคอค canon flash drive
มาสคอตแพนด้า supersports
มาสคอต ช้าง ปูนซีเมนต์ตราช้าง
มาสคอต สำนักทางหลวงชนบทที่ 8 นครสวรรค์
มาสคอต ซานตาครอส มหาวิทยาลับอัสสัมชัญ
มาสคอต เงาะ ทุเรียน ของดีจังหวัดศรีสะเกศ